Tag - Spressa Mezzo

Spressa Mezzo نوعی اروپرس اتوماتیک می باشد

همه طرفداران اروپرس با فشار دادن پیستون آن مشکل داشته اند و این کار باعث درد در ناحیه‌ی کف دست و یا مچ آنها شده است. به‌ویژه ناامیدی‌ای که بر اثر گذشت زمان با دست و پنجه نرم کردن با دسته‌ی دستگاه به سراغشان می آید. دلایل زیادی وجود دارد برای توضیح این که چرا فشردن پیستون اروپرس از همیشه...