Tag - مسابقه اروپرس

درباره مسابقات اروپرس قهوه چه می دانید؟

نزدیک به ده سال از برگزاری رقابت های مربوط به اروپرس میگذرد. رقابت هایی که با آزمایش، خلاقیت و مهم تر از همه سرگرمی همراه است. زمانی که برای اولین بار در اسلو و با سه شرکت کننده برگزار شد، تنها تعداد کمی میتوانستند رشد آن را تصور کنند. اما امروزه پیش از مسابقات جهانی، چیزی نزدیک به ۳۰۰۰...