Tag - قوانین مسابقه اروپرس قهوه

3 مورد کلیدی که در مسابقات اروپرس تغییر کرده

جف میگوید”درست است که همه چیز به نظر داوران وابسته است ، اما معیار این رقابت ها به سمت تمیز بودن قوه، بادی پایین و طعم آن تغییر کرده است” او اضافه میکند “این دستورالعمل ها بیشتر برای شرکت در مسابقات هستند و افراد معدودی  از اینگونه دستورالعمل ها در خانه استفاده میکنند”. اما چه چیزی باعث چنین تکاملی...