Tag - قهوه ترک

برای آماده کردن قهوه ترک چه اموری باید انجام دهیم؟

داستانی را در مقاله روایت می کنیم که خواندنش خالی از لطف نیست. از سن 15 سالگی مشغول درست کردن قهوه بودم در ان زمان با مادر بزرگ در بازار محلی پیرمرد ترک که مشغول سیگار کشیدن بود و به قهوه عشق میورزید را دیدم که. او به ما یک جزوه دست ساز و یک قاشق ساخته شده از...