Tag - روش های فراوری قهوه

3 روش فراوری قهوه (طبیعی و عسلی و شسته شده)

سه روش عمده که از دیرباز برای فراوری قهوه استفاده می‌ شده، از این قرار است: شسته شده، طبیعی و عسلی. قهوه‌ های فراوری شده به روش شسته شده در این روش، تمرکز روی برجسته‌ کردن ویژگی‌های درونی دانه‌ است. نتیجه‌، چشیدن طعم‌هایی در قهوه است که در دل دانه‌ جای دارد نه خارج از آن یا در غشای بیرونی...